Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji na studia

PODSTAWA PRAWNA

Obowiązki prawne w procesie rekrutacji wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i regulacji wewnętrznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

INFORMACJA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 1. Administratorem Pana/-ni danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, z którym w sprawie rekrutacji na studia można skontaktować się pod adresem: rekrutacja@uksw.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach przetwarzania danych osobowych, jak tez korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod nr tel. 22/5619034, email: iod@uksw.edu.pl. Do zadań IOD nie należy załatwianie spraw związanych z rekrutacją, w tym udzielanie porad i przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Pana/-ni dane osobowe przetwarzane będą zgodnie zasadami art. 5 RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym i złożeniu dokumentów na studia wymaganych ww. postępowaniu oraz wywiązania się przez UKSW z obowiązków prawnych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji na studia w UKSW i złożenia dokumentów.
 5. Pana/-ni dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa i na podstawie zawartych umów.
 6. Dostęp do Pana/-ni danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą posiadać wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy UKSW, w niezbędnym zakresie, w szczególności członkowie Komisji Rekrutacyjnych.
 7. Jednostką organizacyjną przetwarzającą dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji na temat przetwarzania Pana/-ni danych osobowych w związku z procesem rekrutacji jest Biuro Rekrutacji UKSW.
 8. Pana/-ni dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wskazanego w ust. 3, wynikający z odpowiednich przepisów prawa, tj.: przez okres 12 miesięcy od daty prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia kandydata na studia – zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat, umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane osobowe będą zanonimizowane i trwale usuwane.
 9. Administrator nie przekazuje Pana/-ni danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Pana/-ni dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem profilowania.
 11. Pan/-ni ma prawo do dostępu do swoich danych i złożenia wniosku w sprawie:
  • sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO ust. 1 lit. b);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  • przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20, ust. 1 lit. a) RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 12. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych, Jednostka przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).
 13. Posiada Pan/-ni prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/-ni dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO4.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA

 1. Oświadczam, że znane mi są zasady rejestracji, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów, w szczególności, że zapoznałam / zapoznałem się z informacjami umieszczonymi na stronach www.irk.uksw.edu.pl oraz www.rekrutacja.uksw.edu.pl.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że kwalifikacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz biorę pełną odpowiedzialność za przekazane podczas rejestracji dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności dotyczące terminów, warunków postępowania kwalifikacyjnego oraz warunków dokonania wpisu na pierwszy rok będą mi przekazywane za pośrednictwem systemu. Zobowiązuję się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.
 4. Jeżeli zostanę zakwalifikowana / zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów, zobowiązuję się dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu na studia. Przyjmuję do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 5. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Rekrutacji o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych przeze mnie danych poprzez kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl.
Zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższą informację