REKRUTACJA na rok akademicki 2021/22
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dla kandydatów na studia.


STUDIA Z KWALIFIKACJĄ - studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, tj. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa:
-> studia stacjonarne na wszystkich kierunkach
-> studia niestacjonarne na niektórych kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia, kierunek lekarski

Rekrutacja zakończona.


STUDIA BEZ KWALIFIKACJI - studia, na których nie ma postępowania kwalifikacyjnego, tj. kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty (do wyczerpania limitu miejsc)]. Są to studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia, kierunek lekarski.

Rekrutacja zakończona.


Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI oraz ZASADAMI REKRUTACJI


Przypominamy, że w formularzu rejestracji jako instytucję wydającą świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania egzaminu maturalnego ("nowej matury") należy zaznaczyć właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną -> szczegóły

Informacja o ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej)


Informacje dla kandydatów na studia I stopnia/jednolite z kwalifikacją, którzy posiadają inną maturę niż polska "nowa matura":


Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Przydatne strony uczelniane:
-> strony internetowe wydziałów
-> akademiki i stypendia

Rekrutacja na studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej odbywa się w innych systemach:
-> system do rekrutacji na studia podyplomowe
-> system do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej